A positive conversation: Performance management in the public sector

2016-06-30

leende kvinna i mötesrum | PwC


Resultat som rör medarbetarutveckling inom den offentliga sektorn presenteras i den här rapporten från PwC Australien. Den ger inblick i människors upplevelser och uppfattningar av hur utvecklingssamtal genomförs inom deras organisation.
 

Vår undersökning visar att människors upplevelser om den individuella processen för medarbetarutveckling varierar från mycket positiva till mycket negativa, oavsett om de själva fått en positiv eller negativ utvärdering. Undersökningen visar att för att få fullt genomslag för den investering som den offentliga sektorn gör bör förbättringsinsatserna fokusera mindre på strukturfaktorer, som vilket system som används, och mer på att utveckla kulturella och beteendemässiga faktorer för att säkerställa att meningsfulla utvecklingssamtal blir normen, snarare än undantaget.
 

Man måste se problemen i befintliga strukturer, kommunicera dem och inleda en dialog på alla nivåer för att ta reda på vad som behöver göras för att uppnå bättre resultat. Exempelvis:
 

  • Föreställningar om varför utvecklingssamtal genomförs och hur de används inom organisationer måste ifrågasättas.
  • Utvecklingssamtal är till sin natur personliga och bygger på relationer. Därför måste de som deltar i samtalet utveckla sin förmåga och kompetens så att man kan genomföra samtalen med självförtroende och tillit.
  • Man måste äga och ansvara för processen och dessutom synligt och konsekvent visa att så är fallet.
  • Utvecklingssamtal ska vara återkommande, konstruktiva och tillföra värde både till individerna och till organisationen.
     

PwC Australien kom fram till att utan meningsfulla utvecklingssamtal kommer alla övriga delar av organisationens process för medarbetarutveckling att vara mindre effektiva. Många myndigheter har fokuserat sina förbättringsinsatser på att förändra ramar, policyer eller system. De är visserligen viktiga, men de bör vara ändamålsenliga och anpassade till varje organisations mognad och kulturella normer.
 

Nyckeln till att genomföra meningsfulla utvecklingssamtal inom offentliga myndigheter är att skräddarsy förbättringsinsatserna. Medarbetarsamtal och medarbetarutveckling bedöms som centralt och viktigt i nästan alla organisationer. Trots det är det vanligt att dessa processer brister.
 

– Även om studien är gjord i Australien finns det inget som talar för att vi i Sverige hade fått ett bättre utfall utifrån svenska förhållanden. Det finns flera studier som visar på att belöningssystem och utvecklingsmodeller för medarbetare inte uppfyller de mål man eftersträvar, säger Anders Christensson, People Partner på PwC.

Kontakta oss

Anders Christensson

Anders Christensson

Branschansvarig Statsförvaltning, partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 39

Följ oss i sociala medier