Digital upskilling - så ska finanssektorn möta en ny omvärld med digital transformation

2019-10-11

kvinnor och män på kontor diskuterar digital upskilling

Att ta sig an uppgiften att digitalt transformera en organisation - så kallad digital upskilling - kan få den mest handlingskraftiga ledningsgrupp att tveka. För var börjar man?

Finanssektorns utmaningar med digital kompetensutveckling är inte ny. I PwC:s globala rapport CEO survey 2019, anger 54 procent av ledare inom den finansiella sektorn att kompetensbrist begränsar företagets förmåga till innovation. Företagen investerar redan stora summor i att modernisera system, öka innovationskraften, automatisera processer och anpassa kundupplevelsen för att möta nya förväntningar. Men ingen mängd digitala investeringar kan hjälpa bolagen möta sin nya omvärld när större delen av arbetskraften är kvar i ett analogt tankesätt. Förändring är med andra ord nödvändig.

Digital upskilling är ett krav från både medarbetare och kunder

Tekniska kunskaper, analytiskt skicklighet och design thinking kräver medarbetare med hög digital kompetens. Men människorna som sitter på de kunskaperna tenderar att vara otåliga med de hinder som ofta finns på finansinstitut, som daterad infrastruktur och omoderna, byråkratiska arbetssätt. Samtidigt ökar kundernas förväntningar på mer sofistikerade digitala tjänster och produkter. De institutionella barriärer som länge definierat finanssektorn luckras sakta upp och nya kunderbjudanden måste arbetas fram.

Som ett svar på dessa förväntningar från medarbetare och kunder har många bolag inom finanssektorn börjat transformera sättet de arbetar på. Eftersom digital transformation handlar lika mycket om att vinna verksamhetens förtroende som att stärka specifika kompetenser är det inte alltid lätt att veta hur man går tillväga. Alla organisationer har olika utgångslägen, marknadskrav och strategiska mål. Men det finns sex grundläggande steg att ta för den som strävar efter lyckad digital transformation. Stegen fokuserar lika mycket på att vinna verksamhetens förtroende som på att öka den digitala kunskapsnivån.

6 steg för att lyckas med digital transformation för finansbolag

1. Sätt mål för den digitala kompetensutvecklingen

Definiera vilka affärsmässiga fördelarna du kommer att få genom din investering i digital upskilling. För många bolag inom finanssektorn är det primära målet att optimera värdet av investeringen genom att utrusta medarbetarna med den kompetens de behöver för att kunna använda digitala verktyg. 

2. Förklara värdet av digital upskilling

Inte bara att, utan hur du berättar om syftet med transformationen är avgörande. Medarbetare måste känna att de är delaktiga i resan. Kommunikationen måste beröra anställda inom hela organisationen och ge alla möjlighet att ta till sig budskapet. 

3. Börja med en pilotgrupp

De flesta bolag väljer att börja programmet med en mindre pilotgrupp. Ett agilt tillvägagångssätt är klokt med tanke på behovet av en dynamisk strategi för genomförandet.

4. Koppla ihop programmet med verksamheten

Ett digital upskilling-program ska inte existera i silo, utan kopplas ihop över hela organisationen och till alla typer av medarbetare. Insatserna bör vara tydligt kopplade till hur du belönar och uppmuntrar medarbetare att ta sig an programmet.

5. Förbered för motvind

Försök att förutspå vilka orosmoln medarbetare kan ha, likväl som andra möjliga konsekvenser av förändringarna. Ha genomtänkta beredskapsplaner så att du kan hantera dessa utmaningar på ett smidigt sätt när de uppstår.

6. Mät framgångar och sträva mot hållbara resultat

En del organisationer är så förändringsivriga att medarbetarna till slut tröttnar och ser det som ett projekt som snart är över. För att minska risken för att transformationsresan betraktas som "ytterligare ett projekt" måste insatserna genomsyra hela organisationen och allt som görs. Den digitala transformationen måste helt enkelt bli en del av företagets DNA.

Vad innebär digital upskilling?

Digital upskilling enligt PwC innebär att en verksamhet utvecklar sin befintliga kompetens för att kunna prestera i nya digitala och agila roller.

Kompetensförflyttning till ett digitalt och agilt arbetssätt inom finanssektorn kan vara att gå från

  • Bankbiträde till produktutveckling

  • IT-utveckling till cyber security

  • Complianceansvarig till kvalitetsgranskare av algoritmer.

Kontakta oss

Christian Öberg

Christian Öberg

Partner, Financial Service Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 77

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide