Produktivitet i finansbranschen - sex områden att fokusera på

Gångtunnel mellan byggnader, en investering i produktivitet i finansbranschen.

Investera i produktivitet och öka i lönsamhet

I den globala rapporten "The productivity agenda: moving beyond cost reduction in financial services" har PwC identifierat sex områden våra kunder fokuserar på för att öka sin produktivitet och lönsamhet.

Ökad produktivitet är avgörande för den finansiella sektorns fortsatta framgång. När teknologi och människa samarbetar i ett fundamentalt nytt förhållande skapas nya möjligheter och förutsättningar. Maskiner tar över rutinuppgifter och hjälper anställda att utföra sina arbetsuppgifter. Medarbetare förväntas utveckla sin digitala kompetens och organisationen vänder sig till omvärlden för att driva sin affär.

Undersökningen belyser fokusområden och insikter hos PwC:s kunder världen runt och ger en uppfattning om hur den finansiella sektorn definierar produktivitet. Alla sex områden har två gemensamma nämnare; Potentialen är enorm och implementationen långt ifrån enkel.

"Att sätta sig in i och verkligen förstå var ineffektiviteten och potentialen finns ser vi som avgörande. Ofta kan man behöva lyssna och ta del av vad andra inom samma bransch gör men det är lika viktigt att söka inspiration från andra branscher som löst motsvarande utmaningar på innovativa sätt."

Johan Jerresand, FS Digital & Technology Leader, PwC Sverige

Det finns inget enskilt "rätt sätt" att närma sig produktivitetsutmaningen, men att fokusera på dessa sex områden är en bra start på resan. Ladda ner och läs hela rapporten "The productivity agenda: moving beyond cost reduction in financial services".
 

Varför behöver finansbranschen bli mer produktiv?

Förändringar i omvärlden har under senare år satt en ökad press på den finansiella sektorn, vilket har resulterat i minskade marginaler i branschen. Många av förändringarna - från nya regelverk, snabbfotade startups till digitala jättars entré – blir ett allt starkare hot mot industrins lönsamhet.

Eftersom både marginaler och lönsamhet minskar kämpar många banker, försäkringsbolag och kapitalförvaltningsbolag med sin Return on equity (ROE). Till stor del svarar industrin på det pressade läget genom att genomföra konventionella kostnads- och resursbesparingar. Men de historiskt framgångsrika besparingsmetoderna har inte påverkat den nedåtgående trenden tillräckligt. En allvarlig insikt för branschen då fortsatta besparingar blir kontraproduktivt för en långsiktig lönsamhet och hållbarhet. Frågan alla ställer sig är; Vad ska branschen göra i stället?
 

loading-player

Playback of this video is not currently available

Film: Productivity - 6 areas of focus to improve productivity

Sex områden att fokusera på för ökad produktivitet

1. Förstå medarbetarna

Många verksamheter har begränsad kunskap om vad medarbetarna gör på dagarna. Man känner till de bredare arbetsbeskrivningarna men få har insikt i hur medarbetare fördelar sin tid. Endast 27 procent av de svarande sa att de följde medarbetarnas arbetsuppgifter på timbasis. Däremot verkar den finansiella sektorn förstå att tidsrapportering och arbetsflödesanalys är nödvändig för att identifiera möjliggörare inom produktivitet. 52 procent angav till exempel att nya produktivitetsfokuserade mätetal ska implementeras i den egna verksamheten under det kommande året.

2. Utmana förändringsprocessen

Över 41 procent av de svarande spenderar i genomsnitt 20% av sin totala budget på förändringsinitiativ eller projekt utöver den dagliga affären. Det kan vara allt ifrån implementering av ny teknologi och produktutveckling till fusioner eller avyttringar. Tyvärr är bara 15 procent nöjda med hur förändringen genomfördes då budget och tidsplan ofta missbedöms. Förändringsarbeten som inte är tillräckligt produktiva riskerar att bli måltavla för nedskärningar. Det blir ett bekymmer långsiktigt eftersom förändring ofta driver företagen framåt. En bättre strategi är att öka produktiviteten vid förändringsarbeten och få bättre resultat för samma eller lägre kostnad.

3. Anamma plattformsekonomin

Airbnb och Uber är två högt värderade företag, ändå äger ingen av dem tillgångarna som de huvudsakligen tjänar pengar på. Att anamma plattformsekonomin kan ha stora produktivitetsfördelar för finansiella sektorn också. Marknadsplatser för gemensamma fonder har krossat myten om att kapitalförvaltare måste skapa sina egna fonder. P2P-lån har visat att finansiella institut kan skapa lyckade affärsmodeller utan att själva äga de finansiella kapitalen. Allt eftersom teknologin utvecklas, blir dessa nya former av kapital allt viktigare för att skapa värde. Plattformarna som används är i grunden ett nätverk av människor, lösningar och tjänster som är kopplade till slutkunden och har använts inom finansiella sektorn under längre tid. Vi ser nu en explosion av nya plattformar och många organisationer frågar sig hur man bäst använder dem för att öka produktiviteten.

4. Förbättra det digitala IQ:t

En digitalt mogen arbetsstyrka är en viktig del i företagets produktivitet och kontinuerlig utbildning är en förutsättning. Trots det verkar inte de insatser som görs räcka till, och enligt CEO survey 2019, är 75 procent av världens vd:ar oroade över den digitala kompetensen i sin egen bransch. För att motivera arbetsstyrkan till ökad kompetens, bör man först och främst göra utbildningarna till obligatoriska moment och premiera de som satsar på att lära sig. Det är viktigt att komma ihåg att digital kunskap även handlar om mjuka kompetenser som kreativitet, emotionell intelligens och förmåga att anpassa sig efter nya omständigheter. Alla medarbetare är inte mottagliga för förändring, men genom till exempel gamification kan man digitisera verksamheten på ett mer lättsamt vis.

5. Öppna upp för agila metoder

För att vara konkurrenskraftig i morgondagens finansbransch måste företagen kunna leverera en enkel, sömlös och snabb kundupplevelse till en rimlig kostnad. Samtidigt måste man förhålla sig till ny teknologi, regelverk och en föränderlig marknad. För att hålla jämn takt kan man använda sig av agila metoder i verksamheten. Det finns en mängd olika agila metoder, som Scrum, Lean och extreme programming som går att använda inom flera olika delar av verksamheten. Det är vanligt inom finansiella sektorn att endast använda agila arbetssätt inom IT och utesluta den övriga verksamheten. Vi ser däremot att institutioner som arbetar agilt över hela verksamheten anpassar sig snabbare, lär sig fortare och har en mer flexibel arbetsstyrka.

6. Bemästra den digitala arbetskraften

Mängden teknologi och verktyg som finns för att skapa produktiv digital arbetskraft är enorm. Som med de flesta verktyg så är ett lyckat utförande den största utmaningen. Robotic Process Automation (RPA) är ett vanligt första steg att ta för att inkorporera digital arbetskraft i verksamheten. Efter att ha implementerat RPA och enklare teknologier, tar vissa företag steget vidare till artificiell intelligens. AI har kallats den viktigaste utvecklingen inom IT sedan internet och har stor potential att förbättra företagens produktivitet. Verksamheterna bör nu undersöka de olika möjligheter som kommer med digital arbetskraft och bättre förstå de olika fördelarna och utmaningarna som kommer med lösningarna.
 

Illustration som demonstrerar hur du bemästrar den digitala arbetskraften

Kontakta oss

Johan Jerresand

Johan Jerresand

FS Digital & Technology Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom Financial Services?

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide