Lön och belöning kopplat till ESG

Ny rapport belyser utmaningarna och möjligheterna inom HR, lön och ESG

Hur ser praxis ut i dag?

Att ESG tar en allt mer framträdande roll i företagens affärstrategier är ingen nyhet i dag. Däremot är strategier kring lön och belöningsystem kopplade till ESG-mål fortfarande något av ett nytt område för många företag. Frågan om hur ESG ska integreras i belöningsstrategin besvaras på olika sätt av olika verksamheter. Denna rapport belyser olika tillvägagångsätt. 

PwC har i samarbete med London Business School undersökt hur investerare och chefer kopplar lön till ESG. Här ingår intervjuer med 632 HR-ledare och styrelseledamöter i globala organisationer.
 

Playback of this video is not currently available

0:53

PwC:s Phillippa O’Connor sammanfattar rapportens viktigaste slutsater. Längd: 1 min

 

Såväl investerare som bolagschefer länkar lön till ESG-mål

Chefer är överlag mer försiktiga än investerare när det gäller att koppla lönen till ESG; en  tredjedel av cheferna anser att lönen bör kopplas till ESG endast inom de företag som står inför de mest akuta ESG-frågorna. Kanske beror detta på att chefer är mer medvetna än investerare om de konkreta utmaningarna som kan uppstå. 

Det finns också en oro bland HR-ledare att koppla belöning till ESG-mål kan uppfattas som tillfällig trend. Men trots dessa farhågor går utvecklingen framåt med en rasande fart. Bland stora brittiska företag har andelen ESG-mål kopplat till lön ökat från 45 procent till 86 procent på två år.
 

Källa: PwC:s Paying for good for all report 2022

Källa: PwC:s Paying for good for all report 2022

Investerare och chefer är överens om skälen till att koppla ESG-mål till lön

ESG-mål kopplade till belöning ses som en viktig förutsättning till långsiktigt värdeskapande. En majoritet av cheferna (78 procent) och investerare (86 %) anser att ett ESG-fokus i företagets strategi stödjer ett ökat aktieägarvärde.

Att inkludera ESG-mål i lönen signalerar till både medarbetarna och externa stakeholders att organisationen prioriterar dessa mål. Detta starka signalvärde angavs av hela 86 procent av investerarna som anledningen till att de ville se ESG-mål i lön. Chefer betonade den viktiga roll som investerare spelar för att utforma ESG-prioriteringar. Detta gäller för såväl privata som börsnoterade företag.
 

Olika syn på ESG-prioriteringar

Men exakt vilka ESG-mål ska kopplas till belöningsstrategierna? Här är svaret tydligt: ESG-mål som är direkt länkade till företagets affärstrategier, enligt chefer. Särksilt relevanta är områden som medarbetarnöjdhet (56 procent), hälsa och säkerhet (56 procent). Mångfaldsmål (41 procent) och koldioxidutsläpp (35 procent) eller andra miljömål (36 procent) är mindre viktiga.

Investerare å andra sidan lägger större vikt på "systemiska" faktorer som klimatförändringar (72 procent) och andra miljöprioriteringar (62 procent).

Det råder med andra ord ingen samsyn kring VILKA ESG-mål som ska kopplas till belöning. En tydlig dialog mellan företag och dess investerare måste kunna föras för att hitta en gemensam lösning och samförstånd.

Det finns också en oro för att investerare antar en helhetssyn på ESG baserade på frågor som är mest ängelägna i allmänhetens ögon på bekostnad av rena affärsprioriteringar.
 

Källa: PwC:s Paying for good for all report 2022

Det råder ingen samsyn kring VILKA ESG-mål som ska kopplas till belöning. En tydlig dialog mellan företag och dess investerare måste kunna föras för att hitta en gemensam lösning och samförstånd.

Lönar det sig med bara lön? 

Företagsledare ser inte lönen som den viktigaste faktorn för att åstadkomma förändring. Detta kan förklara varför färre ledare (55 %) än investerare (68 %) anser att det är viktigt att koppla ESG till lön. Istället ser de att den viktigaste uppgiften är att utveckla en kultur där ESG-målen integreras i beslutsfattandet.

De medverkande personerna i undersökningen betonade vikten av engagemang när man utvecklar en ESG-strategi så att medarbetarna upplever en känsla av att göra skillnad och kunna påverka ESG-strategin. Medarbetarna måste bemyndigas att göra det rätta för att strategin ska bli verklighet. Detta blir särskilt viktigt i utvecklingen av ESG-strategier då man måste säkerställa att behålla och locka till sig medarbetare med ESG-engagemang. Tydlig kommunikation är ett måste för att göra det möjligt för medarbetarna att förstå hur deras handlingar bidrar till företagets framgång, och 81 procent av ledarna i undersökningen anser att det finns en stark förståelse bland medarbetarna för de ESG-frågor som deras företag står inför.
 

Fem tips för att koppla ESG-mål till belöningsstrategierna

Anställda och andra intressenter behöver förstå hur ESG-mål kopplas till företagets strategi och prioriteringar. Utan denna anpassning kommer målen att sakna trovärdighet.

 

Det är din företagskultur, inte lön, som driver ESG-frågorna. Lönen ska ses som en möjliggörare och inte som en drivkraft bakom företagskulturen.

 

Att engagera medarbetarna i att sätta ESG-prioriteringar ökar ägandet av målen. Medarbetarna behöver förstå hur de kan påverka ESG-målen och måste ges de verktyg och frihet som krävs för att göra det.

 

Att integrera ESG i lön kräver ett nära samarbete mellan HR- och hållbarhetsfunktioner – och det kan också kräva nya förmågor i båda. 

 

De bästa organisationerna fångar symbiosen mellan ESG och finansiell prestation, och lönestrategierns måste återspegla det.

 

Om rapporten

Denna rapport bygger på en global undersökning där 632 företagsledare, investerare och HR-fokuserade ledare medverkar. Undersökningen genomfördes i december 2021 då vi genomförde intervjuer  i nio länder och 28 branscher bland börsnoterade företag, portföljbolag och ägarledda företag.
 

Kontakta oss

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner

Workforce Leader, PwC Sverige

Tel 0723-53 09 12

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Shirin Arvanius

Shirin Arvanius

Head of People & Organisation, Tax, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 24

Följ oss i sociala medier