Ligga steget före: PwC räknar upp tre förändringsscenarion för centralbanker 2020

2016-07-05


Medan centralbankerna försöker hänga med på den komplexa och ständigt föränderliga finansmarknaden, kan de blicka ut över ett nytt och osäkert landskap. I denna rapport undersöker PwC:s centralbankgrupp hur centralbankerna kan hänga med i de snabba förändringarna av samhällen, ekonomier och kommunikationer samt vilka systemrisker detta medför.
 

Med tanke på de lagstiftningsreformer som fortfarande sveper fram genom banksektorn, är det frestande att se regleringar som den avgörande faktorn för branschens framtida utformning. Det finns dock betydligt mer grundläggande krafter än lagstiftning som påverkar sektorn, från de stora tekniska förändringarna och offentlighetens ändrade förväntningar till överflyttningen av "bankaktiviteter" utanför den traditionella banksektorn.

 

Vi anser att det är dessa förändringar som kommer att styra både hur banksektorn som helhet kan reformeras, samt vilken roll och utformning som krävs för bankregleringarna. Utifrån den här observationen har vi utformat tre hypoteser med tillhörande konsekvenser för centralbankerna.

 1. Banktjänsterna kommer i allt högre grad att tillhandahållas utanför den reglerade bankindustrin
  PwC förväntar sig att hindren för andra aktörer än banker att tillhandahålla tidigare "kärnbanktjänster" kommer att fortsätta minska, och att kopplingarna mellan de traditionella bankinstitutionerna och skuggbankinstitutionerna kommer att öka. En av utmaningarna för centralbankerna är att övervaka branschens ständigt utvidgade gränser inom områden som marknadsutlåning, nya digitala valutor, skuggbanker och affärsmodeller som använder blockchain-teknik. Denna utveckling skapar decentraliserade realtidsnätverk och kan potentiellt förändra våra betalningstransaktioner och handeln i stort.

  Det är tydligt att centralbankerna behöver nya färdigheter och system för att fortsätta ligga steget före. Detta innebär till exempel att stora investeringar behöver göras inom prognosverktygen för dataanalyser, så att det blir möjligt att identifiera var riskerna byggs upp i det finansiella systemet. En centralbank som maximerar möjligheterna hos stora datamängder (så kallade Big Data), inklusive utveckling av en datastrategi och delning av data med en bredare publik för att stimulera intellektuell nyfikenhet och idéskapande, kommer att ha en stabil grund att stå på.

 2. Bankerna behöver göra stora investeringar för att återupptäcka och återetablera sin viktiga roll i samhället
  Bankerna har fortfarande fördelar, men för att vara del av framtiden måste de göra stora investeringar, återupptäcka och återetablera sin roll i samhället och säkerställa långsiktigt stöd från de politiska beslutsfattarna. Även om bankernas varumärke och rykte har fläckats av finanskrisen, är de fortfarande mycket högprofilerade och potentiellt kraftfulla tack vare att de är välbekanta, erfarna och har stöd i lagstiftningen. För att återta sin position är det viktigt för bankerna att på nytt bygga upp förtroendet och uppfylla allmänhetens förväntningar genom att ändra organisationernas kultur och beteende. Bankerna behöver visa prov på trygghet, integritet, pålitlighet och kvalitet för sina tjänster.

  – Centralbankerna har en viktig roll när det gäller att underlätta den offentliga debatten kring vad samhället vill ha av banksystemet. Resultatet av den här debatten avgör även centralbankernas roll i hanteringen av de önskade ekonomiska systemen och den bredare ekonomin.

 3. Lagstiftare och lagar behöver en radikal ny inriktning och övergång från att bevaka till att skydda
  Om banktjänsterna håller på att bli allt mer spridda och diffusa, vore det logiskt om regleringar och offentlig policy ändrar fokus från institutioner och inriktas mer mot marknader och tjänster. Vi anser att reglering av agerandet bör utgöra den primära regleringen på företagsnivå, med mycket mer begränsade former av mikro- och makrotillsyn som i allt högre grad fokuserar på systemövergripande frågor i stället för på själva företagen.

Kontakta oss

Anneli Granqvist

Ansvarig Financial Services, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 95

Följ oss i sociala medier