4AMLD – Hinner företagen bli compliant i tid?

2016-09-02

Det fjärde penningtvättsdirektivet antogs den 20 maj 2015 och syftar till att anpassa EU:s regelverk mot penningtvätt och finansiering av terrorism. bland annat att en ny och mer omfattande penningtvättslag införs.


En av ändringarna som sannolikt får stor påverkan på företagen är att regelverket ger uttryck för en mer sofistikerad och kvantitativt betonad riskbedömningsprocess. Detta medför att många företag måste höja kvaliteten i sina riskbedömningar, inhämta information från fler källor om penningtvättsrisker, tydligare beakta riskfaktorer för sin bransch och ha en metod för riskvägning av faktorerna. Vidare förtydligas att både inneboende risker och residualrisker behöver beskrivas.


En annan förändring är att ett antal nya aktörer föreslås omfattas av penningtvättslagen som anordnare av speltjänster (inte längre bara kasinon), pantbanker, förmedlare av hyresrätter till lokaler och värdebolagens uppräkningsverksamhet. De nya aktörerna som typiskt sett finns i högriskbranscher måste införa processer och rutiner mot penningtvätt från grunden samt utbilda sin personal som normalt inte har någon erfarenhet av arbete mot penningtvätt och hur det ska motverkas effektivt. Detta kommer att ta tid.


I tillägg till det redan antagna direktivet har EU-kommissionen den 5 juli 2016 föreslagit ett antal skärpningar av 4AMLD för att stärka åtgärderna mot terrorismfinansiering och bl.a. öka transparensen avseende verkliga huvudmän. Kommissionen har samtidigt föreslagit en tidigareläggning av implementeringen av hela 4AMLD inklusive ändringsförslag från den 26 juni 2017 till 1 januari 2017. En sådan tidigareläggning har dock både Finansdepartementet och Finansinspektionen motsatt sig. Propositionen förväntas istället avges först under februari 2017 och den nya penningtvättslagen implementeras enligt plan den 26 juni 2017.


För att hinna uppfylla regelverkets krav på interna regler system processer och utbildning av personal kommer företagen behöva att genomföra anpassningsåtgärder på kort tid. Detta kommer särskilt att påverka de företag som är nya under lagstiftningen men även befintliga aktörer med stort systemberoende och företag med många kundtjänstmedarbetare som behöver utbildas i nya processer och rutiner.

Kontakta oss

Malin Rössel

Malin Rössel

Head of Treasury Solutions, PwC Sverige

Tel 0709-29 16 70

Följ oss i sociala medier