Sink or swim: Why wealth management can’t afford to miss the digital wave

2016-06-01

människor som promenerar


Vår tid är en av de mest omvälvande i mänsklighetens historia. Teknologin har förändrat vårt sätt att leva och på sättet vi kommunicerar med varandra. Men hur påverkar detta kapitalförvaltningstjänster, en tjänst och service som i mångt och mycket bygger på personlig kontakt och där kunderna betalar för skräddarsydda lösningar och rådgivning som är anpassad till deras individuella investeringsmål samt finansiella behov?
 

I PwC:s rapport "Sink or swim: why wealth management can’t afford to miss the digital wave" undersöker vi vilka förväntningar förmögna privatpersoner har på kapitalförvaltning framgent och hur dessa personer använder digital teknik finansiella och andra sammanhang. Vi analyserar inställningen och tillgången till digital teknik och presenterar olika digitala lösningar som branschen har goda möjligheter att dra nytta av. Rapporten innehåller också strategier på kort respektive lång sikt som branschen kan anamma i syfte att införliva den digitala tekniken med sin verksamhet, i sin kultur och sitt värdeerbjudande.
 

Rapporten bygger på kvantitativa studier med deltagande av över 1 000 förmögna personer i Europa, Nordamerika och Asien som har minst en miljon US-dollar i investerbara tillgångar, samt kvalitativa intervjuer med 100 ansvariga för kundrelationer, verkställande direktörer för värdepappersföretag och innovatörer inom finansteknik.
 

PwC Strategy& bedömer att lyckosamma företag i branschen kommer att vara de som: 

  • påskyndar arbetet med att införa en heltäckande digital infrastruktur som omfattar alla delar av deras verksamhet och företagskultur, från administration till kundservice och marknadsföring gentemot nya kundämnen
  • tar till vara de möjligheter den digitala tekniken ger att nå effektivitetsvinster, hantera kostnader och utveckla centrala kunderbjudande genom att utnyttja en mycket större andel av tillgängliga data 
  • är beredda att ingå strategiska partnerskap med finanstekniska innovatörer i syfte att leverera tekniska lösningar i den hastighet som marknaden förväntar sig.

Kontakta oss

Peter Nilsson

Ansvarig Assurance FS, Ansvarig Asset & Wealth Management, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 09

Följ oss i sociala medier