Solvens II-rapportering: Nya utmaningar för försäkringsföretag och dess styrelser

2016-09-14

Solvens II-regelverkets ikraftträdande har som bekant medfört utökad rapportering för försäkringsföretag verksamma inom EU. Många försäkringsföretag har under lång tid förberett sig inför den skarpa Solvens II-rapporteringen som gäller från och med den 1 januari 2016 men för många företag finns fortfarande utestående frågor att hantera med anledning av de nya rapporteringskraven.
 

PwC har under de senaste åren bistått flertalet stora och små företag med kunskap om de nya rapporteringskraven vad gäller rapporternas innehåll men även avseende själva rapporteringsprocessen som sådan. Utifrån vår erfarenhet kan vi nu skönja vissa gemensamma frågeställningar som försäkringsföretag för närvarande arbetar med.
 

En fråga är hur företag lämpligast organiserar ansvaret för rapporteringen. Det vanligaste är att chefen för ekonomiavdelningen eller chefen för riskenheten utses som högst ansvarig för Solvens II-rapporteringen. Valet av lösning är avhängig företagets resurser och kompetens inom de olika enheterna varför det finns många organisatoriska varianter. Då många personer från olika enheter bidrar till rapporteringen har en stor utmaning varit att definiera ansvarsfördelning mellan bidragande enheter inklusive processen för att upprätta och granska underlag till rapporterna, inför godkännande av styrelsen.
 

En annan fråga är hur styrelsen i praktiken ska godkänna de kvalitativa rapporterna om verksamhet och resultat samt de kvantitativa rapporterna som uteslutande består av sifferinformation såsom Solvens II-balansräkning, solvens- och minimikapitalkrav, kapitalbas och försäkringstekniska avsättningar. En omdiskuterad fråga i många styrelser och styrelseutskott är för närvarande hur styrelseledamöter ska kunna tillgodogöra sig den mycket omfattande mängd komplex information som Solvens II-rapporteringen innebär. Frågan om styrelsens godkännande aktualiserar en rad frågor såsom godkännandets innebörd, graden av förståelse för rapporternas innehåll samt vilket styrelseutskott som lämpligast bör bereda rapporterna inför godkännande. Ett viktigt moment inför styrelsens godkännande av, inte minst de kvantitativa rapporterna, torde vara en grundlig och genomgående beredning i det utskott vars ledamöter bäst besitter förståelse för underlaget, vilket vanligen torde vara riskutskott eller risk- och kapitalutskott.

I detta sammanhang bör man även ha i åtanke att de utvidgade sanktionsmöjligheter som numera gäller för fysiska personer som innehar ledande positioner i banker, kreditmarknadsföretag och värdepappersbolag kan ge en indikation om vad som framöver kan väntas för styrelseledamöter i försäkringsbranschen. De nya sanktionsmöjligheterna som numera omfattar styrelseledamöter i bl.a. banker och kreditmarknadsbolag bör därför lämpligen beaktas när försäkringsföretag utformar processer för styrelsens godkännande av Solvens II-rapporteringen.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier