Varför revision?

Tillförlitlighet i externa rapporter

För aktieägare och styrelseledamöter som inte är delaktiga i det dagliga arbetet i företaget är en reviderad årsredovisning värdefull. Det är en trygghet att veta att de baserar sina beslut utifrån rätt information.

Tillförlitlighet i ekonomistyrning

Att ha hög träffsäkerhet i ekonomiska rapporter som ska ligga till grund för viktiga beslut är en självklarhet. Att styra bolaget på felaktiga underlag med felaktiga beslut som följd kan bli kostsamt.

Bolagets interna kontroll

En revision inkluderar en genomgång av väsentliga rutiner för att förvissa styrelse och vd om att de har god intern kontroll. Denna genomgång ger ledningen signaler när någonting inte fungerar och kan leda till förslag på förbättringar och effektiviseringar i rutiner och processer.

Genomgång av bolagets ekonomi

Revisionen är för många mindre och medelstora företag den enda egentliga genomgången av bolagets ekonomi och revisorn är för många familjeföretagare ett bollplank att diskutera investeringar, marknad och finansiella lösningar med.

Bevakning av förändringar

Stora företag har oftast anställda som ständigt bevakar utvecklingen av nya ekonomimodeller, skatte- och redovisningsregler. Som småföretagare finns oftast inte den tiden att ständigt bevaka utvecklingen.

Förhindra oegentligheter

Revisionen i sig har inte till syfte att upptäcka bedrägerier men ändå förekommer det relativt ofta att oegentligheter upptäcks i samband med revisionen. Många gånger räcker det med vetskapen i organisationen om att revision utförs för att förhindra bedrägerier.

Kontakta oss

Sofia Götmar-Blomstedt

Assurance Leader

Tel 0709-29 28 82

Customer Hub

Kundtjänst

Tel 010-212 50 00

Bo Karlsson

Transformation leader

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier