Revision för ägarledda bolag

Revisionen är en oberoende kvalitetsgranskning

En revision är en oberoende granskning som visar hur väl dina finansiella rutiner fungerar som en kvalitet i bolagets räkenskaper.

Revisionen identifierar därmed eventuella problem i den finansiella rapporteringen för företaget och kan hjälpa till att hitta rätt lösning på dem. Därför kan du också använda revisionen som ett verktyg för att utveckla ditt företag.

En väl genomförd revision ger dig mer

Att låta en revisor genomföra en revision på företaget ger dig trygghet och bättre kontroll över verksamheten. Du får en kvalitetsstämpel på hur väl processer och rutiner fungerar och att företagets finansiella rapporter är i sin ordning. Det skapar förtroende hos dina kunder, leverantörer, samarbetspartners och andra intressenter och underlättar affärer och kontakter med dessa.

Revisionen rapporteras såväl muntligt som i en revisionsberättelse som ställs till bolagets ägare. I revisionsberättelsen uttalar sig revisorn om årsredovisningen visar en rättvisande bild, hur resultatet kan fördelas samt om styrelse och VD kan få ansvarsfrihet.

Visionen är att nyttan med revision ligger i vem och hur uppdraget utförs

Utöver revisionen har PwC utformat en beprövad modell som tar sikte på att fånga in frågor kopplat till ägare och företaget. Vi diskuterar proaktivt och strukturerat alla de frågor som berör en företagare och dennes vardag. Fokus för oss är i denna diskussion är framtidsfrågorna.

Hos oss får du tillgång till rätt kompetens för alla de frågor som berör en företagare för att hjälpa dig och ditt företag.

Följ oss i sociala medier