People & Organisation

Strategisk HR-rådgivning som sätter dina medarbetare i centrum. Förändringsledning som gör dig redo för morgondagen

Satsa på en HR-funktion med dina medarbetare i centrum

I en allt mer föränderlig värld är medarbetarna en av verksamhetens viktigaste tillgångar. HR har en viktigare plats än någonsin att säkra kompetens, organisation och beteenden som krävs för att uppfylla verksamhetens mål och ambitioner. 

Du som arbetar med HR måste vara snabb och agil. Kunskap blir i en allt snabbare takt inaktuell och förändring är vår nya vardag. Detta ställer helt nya krav på våra ledare och våra medarbetare.

Dina medarbetare behöver kontinuerligt lära om, lära nytt samt lära sig att trivas och frodas även i konstant förändring. Du behöver hantera nya förväntningar på arbetsmiljö, utveckling och medarbetarupplevelse för att fortsätta attrahera och behålla relevant kompetens och få dina medarbetarna att trivas.

Vi på PwC hjälper dig med alla steg i medarbetarcykeln. Här ingår att koppla din verksamhetsstrategi till din HR-strategi,  effektiv organisering av HR-funktionen, strategisk kompetensförsörjning, organisationsdesign, förändringsledning och framtidens arbetsplats samt urval och implementering av HRIT-system. Vi har även experter inom pensioner, hållbarhet, mobilitet och skattefrågor.

"Dagens organisationer behöver vara snabba och agila för att kunna svara upp mot omvärldens och kundernas förväntningar. Kunskap blir inaktuell i en allt snabbare takt. Detta ställer helt nya krav på våra ledare och medarbetare."

kollegor diskuterar Intelligent Rightsizing

Intelligent Rightsizing: Så skapar du arbetskraftsstrategier som ger resultat

Under de senaste åren har företag behövt hantera eftersvallningarna från den globala pandemin och makroekonomiska utmaningar. Många väljer att att använda personalnedskärningar för att kapa kostnader. Men är personalminskningar verkligen rätt väg att gå för att hantera en ekonomisk kris? Intelligent Rightsizing är en gedigen och datadriven metodik från PwC där strategier och verkställandeprocesser tillsammans erbjuder skräddarsydda lösningar för just din verksamhet.

Läs mer om Intelligent Rightsizing

Change Management – Förändringsledning

Världen runt omkring oss förändras i en rasande fart. Du måste säkerställa strategiska processer som kan möta dessa förändringar.

Läs mer om Change Management – Förändringsledning

Medarbetarupplevelser

Dina medarbetare utgör själva kärnan i din verksamhet. Med rätt strategier kan se till att behålla dina medarbetare och locka till dig de bästa talangerna.

Läs mer om medarbetarupplevelser

Anställningsskatt & förmåner

Löner och förmåner samt lagstadgade avgifter utgör en betydande del av verksamhetens utgifter. Vi hjälper dig att:

 • Optimera löne- och administrationsfunktioner
 • Utveckla hälsovårdsprogram för dina medarbetare
 • Analysera de anställdas ersättningsdata för att identifiera oegentligheter 
 • Assistera i granskningar av leverantörshantering

Läs mer om skatterådgivning

HR-transformation & Digitalisering

I dag utmanas HR-avdelningarna att hitta, utveckla och behålla de rätta talangerna för att hjälpa företagen att växa. Vi hjälper dig att titta framåt och hantera framtidens utmaningar inom HR-sfären.

Läs mer om HR-transformation
 

Organisationskultur

En tydlig och konsekvent kultur, strategi och verksamhetsmodell kan göra en organisation mer attraktiv för medarbetare och kunder. Men djupt inbäddade kulturer förändras långsamt och om kulturen behöver förändras kan processerna därför vara både komplicerade och svåra att förändra.  Därför gäller det att identifiera och stärka de positiva färdigheterna som finns inom kulturen. 

Våra specialister stödjer dig i ditt utvecklingsarbete. Vi fokuserar rikta på specifika beteendeförändringar som har störst potential för att driva önskade affärsresultat och påverkan genom att:

 • Diagnostisera nivån av enhetlighet mellan strategi, verksamhetsmodell och kultur - och identifiera viktiga luckor
 • Bedöma den befintliga kulturen och definiera framtida ambitioner
 • Utforma en färdplan med fokus på att förstärka de positiva beteenden bland medarbetarna för att driva prestanda och främja viktiga affärsbehov
 •  Tillhandahålla sätt att övervaka och mäta kulturutveckling och beteendeförändringar i realtid

Läs mer om organisationskultur

Ladda ner och läs rapport:
Det nya normala - Utmaningar och möjligheter: Insikter från svenska HR-chefer 2020

Organisationsdesign

Eftersom tekniken förändrar vår arbetsmiljö måste du säkerställa att medarbetarna är fullt utrustade för att hålla jämna steg med förändringstakten. Genomförandet av kompetensstrategier kommer att göra det möjligt för organisationer att förbättra sin konkurrenskraft och stödja medarbetarnas långsiktiga anställbarhet genom att få rätt kompetens för imorgon. Utmaningar som oklara rapporteringsförhållanden, brist på ansvarsskyldighet eller dubbelarbete har blivit vanliga i organisationer.  Därför måste organisationer se till att de har rätt resurser, färdigheter, beteenden, struktur och styrning för att leverera på sin organisationsstrategi.

Vi stödjer dig genom varje steg i denna process, från de tidiga stadierna till implementeringsfasen.

Inom organisationsdesign ingår tjänster som hjälper företag att utforma en organisation där lämpliga medarbetare adresserar de interna, externa, formella och informella faktorer som avgör hur väl en organisation kan tillämpa sin strategi. Våra experter inom Enterprise Agility, Organizational Design och Culture arbetar med allt från diagnos och bedömning av nuvarande organisationsdesign till att bygga nya konceptuella modeller, och designimplementering.

 • Struktur och teamdesign
 • Operationsmodell
 • Organisatorisk diagnos
 • Tydliggöra styrelsens ansvar
 • Kapacitetsgranskningar
 • Organisationens kostnadseffektivitet
 • Effektivitet på backoffice
 • Integration efter fusion / förvärv
 • Strategisk arbetskraftsplanering
 • Identifiering av nödvändiga färdigheter och kompetensbrister
 • Färdighetsutvecklingsplaner för att överbrygga kompetensgapet till morgondagens jobb
 • Levererar kvalificeringsprogram
 • Implementering av organisationsdesignändringar

Pensioner

Pensioner- en viktig del av förmånspaketet

Pensioner är en självklar och oumbärlig  del av vårt samhällssystem. Intresset kring pensioner ökar stadigt vilket beror på att myndigheterna arbetat aktivt med att stärka konsumentskyddet. Pensionsmarknaden påverkas ständigt av en ökad reglering och lägre statlig pension. För dig som är arbetsgivare gäller det att ha en helthetssyn på pensioner som innefattar både ett medarbetar-  och arbetsgivarperspektiv.

Läs mer om pensioner

HR-analytics

Lås upp potentialen inom din arbetskraft genom data

Datadrivna insikter förändrar hur organisationer fattar bättre beslut. Rätt data är avgörande för dagens strategiska personalplanering, produktivitet, talanghantering, anställdas engagemang, prestationshantering, smidighet och mobilitetsbeslut. Genom att använda personalanalys kan du få en tydlig bild av vad som fungerar och vad som inte fungerar.  Har du undermålig datakvalitet i dina HR-system? Vill du utveckla en analysfunktion i din HR-funktion? Vi kan hjälpa dig.

 • Våra team erbjuder ett brett utbud av tjänster för att hjälpa organisationer inklusive:
 • Talanganalys och prediktiva tjänster
 • Omfattande arbetskraftsundersökningar
 • Talentmodellering och mätning
 • Arbetskraftsanalys och strategisk rapportering

Vi hjälper dig att förverkliga din personalstyrka genom att använda kraften i datadrivna insikter för att få ut det mesta av dina medarbetare och leverera mer värde till ditt företag. Vi hjälper dig att uppnå:

 • Rätt data
 • Insiktsfulla analyser
 • Effektiv rapportering
 • Få rätt data

Vi hjälper dig att definiera, samla in och sammanställa affärsdata från olika källor så att du kan fatta faktabaserade beslut. Vi identifierar kritisk data, bedömer kvaliteten och hjälper dig att förstå hur den kan nås. Våra metoder för datainsamling av arbetskraft inkluderar undersökningar, intervjuer, fokusgrupper, realtids digital teknik, gamification och andra engagemangstekniker.

People in Deals – HR-frågor i samband med M&A

Att hitta värdefull talang blir snabbt ett viktigt mål för M&A. Rätt typ av positioner, incitament och miljö är avgörande för det förvärvande företaget att attrahera och behålla dessa individer – och för att förbättra – det långsiktiga värdet av affären. Våra People in Deals-specialister arbetar med kunder på ett komplett utbud av transaktioner, inklusive: förvärv, avyttringar, återhämtning och kapitalhändelser som en börsintroduktion. Med oss skapar du värde över hela transaktionscykeln.

Läs mer om HR-frågor i samband med M&A

Belöning & Riskhantering

Vi människor vill belönade för våra insatser. Det kan handla om ekonomiska incitament, karriärsavancemang eller större ansvar inom verksamheten. Det är dock viktigt att belöna inte är den enda anledningen till att vi arbetar. Därför är vår inställning till belöning inte att fokusera på belöning i ett vakuum, utan att betrakta det som en del av det bredare förvaltningsekosystemet - bestående av pensioner / fördelar, ledarskap, prestationshantering, global mobilitet och affärsstrategi.

Vi hjälper dig att

 • Att hjälpa till med de tekniska (skatte- / reglerings-) och administrativa utmaningarna för globala incitamentsplaner och belöningsstrukturer.
 • Analysera belöningselement ur ett kostnad- och nyttoperspektiv för att utveckla mer effektiva belöningssystem till dina nyckeltalanger.
 • Utveckla belöningsstrukturer som en del av en arbetskraftstransformation eller företagstransaktion.
 • Anpassa belönings- och incitamentsprogram till reglerande förändringar.
 • Ledande befattningshavares belöning och styrning.
 • Skatte- och regelefterlevnad.
 •  Belöningsstrategier och analys.
 • Benchmarking och utveckling av belöningsstrukturer.
 • Incitamentdesign och koppling till prestationshantering.

Läs mer om incitamentsprogram

Strategic Workforce Planning – Kompetensförsörjning

Hur ska du säkerställa att du har rätt kompetens i framtiden? Svar: med strategisk planering som utgår ifrån datadrivna insikter.

Läs mer om Strategic Workforce Planning – Kompetensförsörjning

Lär känna några av våra HR-experter

Alexandra Furst, PwC

Alexandra har koll på framtidens arbetskraft

Alexandra Furst hjälper företag med strategiska HR-processer och utveckling av HR-funktionen. 

Kontakta Alexandra Furst
 

Zakarias Challis, PwC

Zakarias hanterar HR-frågor i samband med M&A

Zakarias Challis arbetar med alla HR-relaterade frågor som uppkommer i samband med förvärv och avyttringar samt IPO-processer.

Lär känna Zakarias Challis

Hannah Perry, PwC

Hannah kan allt om Change Management

Hannah Perry är expert inom förändringsledning som skapar engagerade medarbetare, lönsamhet och tillväxt.

Läs mer om Hannah Perry

Webbinarier

PwC:s Digital Upskilling webinar - del 1

Avsnitt 1 av 2 i PwC:s webinarserie om digital upskilling. Du får insikter i den senaste marknadstrenderna och hur PwC:s egen resa inom kompetensutveckling ser ut, ett initiativ som vi kallar New world. New skills. Detta avsnitt handlar om hur du på bästa sätt kan sätta upp ett digital upskilling-program som stöttar din organisation. Du får träffa Christina Lindskog, Programdirektör för New world. New skills. och Alexandra Fürst, Head of People & Organisation Consulting, PwC Sverige.

PwC:s Digital Upskilling webinar - del 2

Avsnitt 2 av 2 i PwC:s webinarserie om digital upskilling. Du får insikter i den senaste marknadstrenderna och hur PwC:s egen resa inom kompetensutveckling ser ut, ett initiativ som vi kallar New world. New skills. Detta avsnitt handlar om hur du skapar engagemang hos dina medarbetare som genomsyrar hela organisationen med hjälp av nya arbetssätt, metoder och verktyg inom digital kompetensutveckling. Du får träffa Christina Lindskog, Programdirektör för New world. New skills. och Alexandra Fürst, Head of People & Organisation Consulting, PwC Sverige.

Vill du också bli mer relevant och digital? Välkommen till New world. New skills.

Initiativet New world. New skills. tar sitt avstamp i vår strävan att uppskilla 284 000 PwC-medarbetare i 155 länder med digitala strategier, processer och verktyg. Genom att kompetensutveckla oss själva digitalt, kan vi på ett bättre sätt hjälpa din digitala transformation.

Läs mer om New world. New skills.

New world. New skills.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Kontakta oss

Alexandra Fürst

Alexandra Fürst

Head of People & Organisation, PwC Sverige

Tel 0725-84 92 55

Shirin Arvanius

Shirin Arvanius

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 44 24

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner

Partner Assurance, PwC Sverige

Tel 0723-53 09 12

Följ oss i sociala medier