Ersättning och förmåner

Ett attraktivt ersättningsprogram motiverar dina nyckelpersoner

Ett konkurrenskraftigt ersättningsprogram för anställda är avgörande för att attrahera rätt arbetskraft och motivera dina nyckelpersoner i verksamheten. Ett attraktivt ersättningsprogram kan också öka samhörigheten mellan personalen, företaget och ägarna. För att programmet ska vara effektivt, lönsamt och framgångsrikt på längre sikt måste det gå i linje med företagets affärsstrategi.

Du kan få hjälp med att:

  • Utvärdera befintliga ersättningspaket inklusive lön, bonusmodeller, aktie- och optionsprogram samt pensioner.
  • Säkerställa att ersättningspaketen är konkurrenskraftiga på marknaden.
  • Säkerställa att ersättningspaketen förstärker och belönar önskat beteende.
  • Utforma rörlig ersättning som belönar insatser för företagets långsiktiga utveckling.
  • Utföra en oberoende analys av ersättningssystemen till ledande befattningshavare.
  • Lösa alla frågor som aktualiseras när ett aktiebaserat incitamentsprogram ska implementeras.
  • Reda ut relaterade skatte- och redovisningsfrågor.
  • Utveckla rollbeskrivningar och gradera befintliga befattningar.

Kontakta oss

Magnus Lidén

Magnus Lidén

Director

Tel 0709-29 31 07

Följ oss i sociala medier