Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Internationella pensionsplaner – möjligheter till ökad flexibilitet och nöjdare utlandsanställda

2013-09-12

I ljuset av den finansiella krisen fokuserar företag i större utsträckning på pensionserbjudandet till sina anställda i allmänhet och expatriater i synnerhet som en oumbärlig del i det totala ersättningspaketet. Trots de svåra ekonomiska förutsättningarna fortsätter antalet expatriater att växa och multinationella företag världen över räknar med en fortsatt ökning över de kommande åren.

För många expatriater innebär karriären arbete i en mängd olika länder, och var man väljer att pensionera sig är ofta en öppen fråga. Expatriater är ofta värdefulla anställda och vad gäller möjliga pensionslösningar för dessa finns det ett antal alternativ att välja mellan under tiden de arbetar som expatriater beroende på var de kommer ifrån och var de kommer att vara anställda. Alternativen varierar i komplexitet; arbetsgivare från en del europeiska länder kan behålla de anställda i hemlandets planer vid EU-interna flyttar. I Storbritannien, USA och Nederländerna kan expatriater generellt kvarstå i hemlandsplanen oavsett arbetsland, medan det i andra länder (exempelvis Schweiz och i viss mån, beroende på anställningsform, Sverige) inte är möjligt.
 

Vanligare med internationella pensionsplaner

En internationell pensionsplan är en försäkringslösning som tillhandahålls genom skattemässigt och/eller infrastrukturellt fördelaktiga geografiska områden, antingen direkt genom försäkringsbolag (kontraktsbaserat) eller via trust. Lösningen erbjuder ofta mer varierade investeringsmöjligheter från fler länder än en traditionell nationell lösning, en möjlighet till ökad transparens samt till sparande för anställda från länder där ett traditionellt pensionssparande inte är möjligt. Internationella pensionsplaner används i stor utsträckning för anställda som har arbetat så stor del av sin karriär utanför sitt hemland att en hemlandslösning inte är praktiskt genomförbar eller ändamålsenlig samt för medföljandepensioner, men i takt med att fler och fler multinationella koncerner tittar närmare på pensionsintjänandet blir det också vanligare med internationella pensionsplaner som tilläggslösningar.

Internationella undersökningar visar att antalet internationella pensionsplaner ökar, både i antalet aktiva planer och i antalet pensionsplaner som startats under det föregående året. Internationella pensionsplaner ger oöverträffade möjligheter för bolag att skapa flexibla pensionslösningar för expatriater som kommer från områden där pensionsplaner inte finns eller fungerar på det sätt koncernen vill, eller åker till områden där man inte kan stå kvar i hemlandets plan eller det inte är ekonomiskt försvarbart att göra så.
 

En lösning som går att skräddarsy

En korrekt designad och rätt kommunicerad internationell pensionsplan kan öka möjligheten för multinationella koncerner att maximera nyttan med att erbjuda expatriater ett löfte om pension till en förhållandevis låg kostnad även om kostnadshänsyn inte är den primära anledningen till att multinationella företag tillhandahåller internationella pensionsplaner. Genom den inneboende flexibiliteten i strukturen och tekniskt avancerade och användarvänliga lösningar som gör det möjligt med ett transparent löfte, får koncernen en lösning som går att skräddarsy beroende på hem- och värdland, och som genererar ökad trygghet för expatriaten samtidigt som den ökar möjligheten för denne att förstå pensionsförmånen.
 

PwC Sverige kan hjälpa er med allt som rör etablering av internationella pensionsplaner, från förslag till premienivåer och alternativa lösningar, till val av struktur och administration av plan och skatterådgivning. Om du har frågor kring ovan, tveka inte att ta kontakt med oss.

Kontakta oss

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman

Partner och pensionsspecialist, PwC Sverige

Tel 0709-29 32 89

Följ oss i sociala medier