Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Tid för handling - gå från bra till bättre i en tid av osäkerhet och digital transformation

2019-08-19

torg med gående människor och klockstaplar

En ekonomisk nedgång kommer sätta Europas privatägda bolag på prov. Efter flera års stabil tillväxt visar PwC:s European Private Business Survey 2019 att företagsledare i privatägda bolag nu väntar sig en ekonomisk inbromsning. En minskad tillväxt tvingar företagsledare att se över sina kostnader. Men för att komma ut starkare på andra sidan måste företagen se på situationen långsiktigt och balansera eventuella kostnadsbesparingar med digitala investeringsbehov.

Osäkerhet kring ett handelskrig mellan USA och Kina, ökad oro över kompetensbrist och de finansiella konsekvenser som Brexit kan komma att medföra, riskerar att skapa orosmoln bland Europas företagsledare. I intervjuerna från "European Private Business Survey 2019", gjorda med 2443 beslutsfattare i 31 europeiska länder (EU 28, Norge, Schweiz och Turkiet), ser vi att privatägda bolag förväntar sig en viss tillväxt under de kommande tolv månaderna. Men prognosen är mindre positiv jämfört med förra årets mätning.

Lyckligtvis följs motgångar ofta av möjligheter. Företag som förbereder sig i tid, och avancerar snarare än retirerar, kan dra nytta av den turbulens som osäkra tider innebär. Nyckeln för att komma ut starkare på andra sidan är att investera i en digital transformation och utveckla en holistisk digital strategi. När nästa uppgång i ekonomin sedan kommer är de som gjort sin läxa redo att växa och har anpassat styrelse, medarbetare och finansiering till en allt tuffare spelplan.
 

Att förstå digitalisering

Hur företagen tar sig an och försöker förstå digitaliseringen är kanske deras största utmaning. Trots att 65 procent av de svarande bedömer att digitalisering har en stor påverkan på företagets långsiktiga livskraft, så befinner sig de flesta företag i digitaliseringens linda. Många företagsledare ser nämligen på digitalisering som en teknisk lösning för specifika problem. Istället bör man se digitalisering som en holistisk strategi med syfte att transformera hela företaget och där flera olika teknologier samverkar. 

En del företagsledare missbedömer även omfattningen av de förändringar som behöver genomföras, inte minst hur den digitala transformationen ska finansieras och bemannas. Endast 22 procent av de svarande planerar att allokera över 5 procent av sin investeringsbudget till digitaliseringsprojekt. Motsvarande siffra för enbart de skandinaviska länderna är 35 procent, vilket visar på en något mer utbredd digital mognad här. Samtidigt visar rapporten att även de som investerar i digitalisering gör det i för liten utsträckning. En möjlig förklaring till den låga investeringsnivån är att många företagsledare har svårt att förstå potentialen i digitalisering och hur nya teknologier kan användas i just deras företag.
 

Förbered för digital transformation

För att förbereda sig för digital transformation bör ägare och ledare fokusera på tre nyckelområden:

  • Styrelsen - Transformation börjar uppifrån. 71 procent av de svarande uppskattar att deras styrelser är rustade för att stötta företagens digitala strategier. Styrelsens främsta uppgift är att vara en granskande part som erbjuder vägledning framåt. Säkra därför att den nuvarande styrelsen är rätt komponerad för morgondagens utmaningar. Kan styrelsen vara till hjälp vid ekonomisk nedgång? Kan de erbjuda rätt styrning i nästa våg av digitalisering? Finns det någon styrelseledamot som är uppväxt med digitala produkter?

  • Medarbetarna - Kompetensbrist hindrar företag från att nå sin fulla potential. Många företag förlitar sig på att befintliga medarbetare ska hantera digitaliseringsfrågor trots att nya rollbeskrivningar kan behövas. Intäktsförluster relaterade till kompetensbrist har ökat drastiskt i Europa jämfört med tidigare år. Nära hälften av de svarande upplever att de saknar rätt inhouse-kompetens för att fullt ut kunna nyttja fördelarna med digitala satsningar.

  • Finansieringen - 76 procent av de svarande uppger att digitala satsningar kommer att finansieras med hjälp av interna resurser medan 29 procent anger att de kommer använda sig av banklån. Båda lösningarna innebär en risk vid en ekonomisk nedgång och företag bör utforska andra finansieringsalternativ. Endast 8 procent nämner riskkapitalbolag som ett alternativ till att finansiera digitala investeringar. Att vända sig till riskkapitalbolag skulle kunna slå två flugor i en smäll, genom att de både säkrar finansiering och erbjuder tillgång till nödvändig expertis.
     

Sätt nivån på er digitala ambition

Sann digital kultur bygger på en miljö där medarbetare har mod att ständigt ifrågasätta företagets nuläge. Nya intäktsmöjligheter kommer uppstå när nuvarande affärsmodeller konstant utmanas och då medarbetarna uppmuntras att snabbt utveckla och testa nya idéer.

Att bibehålla sin konkurrenskraft i en digital era kräver mer än bara tekniska lösningar. Fokusera även på medarbetare, kompetens, processer och organisation. Sätt nivån på er "digitala ambition" och bedöm noggrant verksamhetens nuläge innan ni definierar konkreta strategiska tillvägagångssätt för att nå ambitionsnivån. Tillsammans med teknologiska komponenter, bör strategin inkludera hållbara medarbetare, en tydlig investeringsstrategi och en genomtänkt syn på kulturell förändring.

Trots de utmaningar som uppstår vid en transformationsresa i turbulenta tider, är tiden inne för privatägda bolag i Europa att kapitalisera på möjligheterna som digitaliseringen erbjuder. Det kommer vara avgörande för att inte hamna på efterkälken i en allt tuffare global konkurrens. Tiden att agera är nu.

 

Kontakta oss

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier