Styrelsearbete för små och medelstora företag

kvinnor och män sitter runt bord och diskuterar styrelsearbete

En aktiv styrelse skapar värde

Känner du dig trygg med det ansvar och de skyldigheter som styrelsen har? Här får du som styrelseledamot tips på hur du kan skapa ett effektivt och strukturerat styrelsearbete. Genom en aktiv styrelse kan styrelsen göra skillnad både i och utanför styrelserummet och därigenom skapa ett ökat värde för ägarna.

Styrelsens ansvar

Som styrelseledamot har du ett stort och viktigt ansvar. Du har dels ett informellt ansvar vilket handlar om att skapa långsiktigt ekonomiskt värde för ägarna och att följa de ramar som ägarna satt upp genom bolagsordning och ägardirektiv. Du har även ett formellt ansvar vilket innebär att du ska se till att bolaget uppfyller lagstadgade krav och skyldigheter som till exempel Aktiebolagslagen och lagar som rör skatter och miljö. Det finns situationer där styrelseledamoten kan bli personligt ansvarig vilket kan leda till skadestånd och det finns även situationer som kan leda till böter eller i värsta fall fängelse. Så gör dig själv en tjänst – ha koll på vad som gäller.

Läs artikel: "3 saker du alltid har ansvar för som styrelseledamot" >>
 

Styrelsearbete

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Vad gör en styrelse?

Styrelsen har i uppgift att kontrollera, leda och styra.

Kontrollera. Styrelsen är i huvudsak ansvarig för allt, men det är självklart inte möjligt för styrelsen att utföra allt. Därför behöver de säkerställa att delegationerna kan upprätthållas genom att se till att det finns ändamålsenliga system och rutiner för intern kontroll. De behöver även övervaka att bolagets finansiella ställning är tillfredsställande, att lagar och regler följs samt att risker analyseras, värderas och hanteras.

Leda (genom vd). Styrelsen ska vid varje tidpunkt se till att bolaget har en ändamålsenligt sammansatt och effektiv verkställande ledning. De ska även övervaka och utvärdera ledningen och vid behov vidta åtgärder.

Styra. Styrelsen ska sätta en strategi för hur de ska främja bolagets utveckling och ägarnas önskan utifrån bolagsordning och ägardirektiv. Ofta handlar det om att skapa långsiktigt ekonomiskt värde för aktieägarna.

En ytterligare roll är att informera och att säkerställa att bolagets interna och externa information, som till exempel årsredovisningen, är tillförlitlig.

Det är vanligt att styrelsen fastnar i operativa och kontrollerande frågor istället för strategiska, därför är det viktigt att styrelsen hjälps åt att hålla rätt fokus.

Läs artikel: ”Styrelseledamot – det här ingår i rollen!” >>
 

Quiz

Vill du testa dina kunskaper om styrelsearbete?
Gör quizet här >>

Vem gör vad?

Rollfördelningen i ägarledda företag är ofta lite otydlig då en och samma person både kan vara styrelseledamot, ägare och ingå i den verkställande ledningen. För att säkerställa ett tillräckligt stort fokus för samtliga frågor i företaget är det viktigt att tänka på att rätt roll ska utövas i rätt forum.

Bolagsstämman är aktieägarnas forum och det högsta beslutande organet för aktiebolaget. På bolagsstämman ska bland annat styrelse och revisor väljas, årsredovisning och vinstdisposition fastställas samt ansvarsfrihet beviljas.

Styrelsen svarar för företagets organisation och förvaltning av dess angelägenheter. Styrelsen ska fortlöpande bedöma företagets ekonomiska situation och säkerställa att bokföring och medelsförvaltning kontrolleras på ett betryggande sätt. För privata bolag är kravet minst en ledamot plus en suppleant och för publika bolag minst tre ledamöter.

Verkställande direktören sköter den löpande förvaltningen och verkställer styrelsens beslut. I ett publikt aktiebolag ska det alltid finnas en verkställande direktör.
 

Kontakta oss

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Director, CFO Services, entreprenörsledda och privatägda bolag, PwC Sverige

Tel 0709-29 38 09

Följ oss i sociala medier