Hållbarhet fortsatt osynligt i kärnverksamheten. #ageranu

Ny studie undersöker 125 årsredovisningar och hållbarhetsrapporteringar och avslöjar utmaningarna som många bolag har med hållbarhetsrapporteringen. Men det finns ljuspunkter också.

PwC har för tredje året undersökt bolagens hållbarhetsrapportering. Nya studien undersöker 125 årsredovisningar och hållbarhetsrapporteringar för 2019 och avslöjar att många bolag har en bra bit kvar för att möta kraven på – och syftet med – den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen enligt Årsredovisningslagen (ÅRL).

Studien fokuserar på ÅRL:s krav om beskrivning av de specifika områdena miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter, antikorruption, samt hur dessa påverkar affärsmodellen och verksamhetens risker, riskhantering, styrning och nyckeltal. I år har vi vidare gjort fördjupningar inom områdena klimat och mångfald.

Studiens viktigaste resultat kretsar kring att hållbarhetsrapporterna ofta saknar beskrivning av  hållbarhetsperspektiven i bolagens affärsmodeller, otydlighet kring styrelsens involvering och rapporteringsansvar samt svårigheter med att konkretisera och hantera risker. Men det finns många ljuspunkter och rent generellt har bolagen kommit en bra bit på väg i hållbarhetsrapporteringen.
 

Ladda ner rapporten

"Hållbarhet ofta osynligt i kärnverksamheten - En studie på hållbarhetsrapporteringen bland svenska bolag 2020"

Ladda ner här

Få insikter om att hållbarhetsperspektiven ingår i affärsmodellen

En grundläggande pusselbit för att vara framgångsrik i sitt arbete inom de olika hållbarhetsområdena är att affärsmodellen har förankrat helhetsbilden av allt som är viktigt i verksamheten i hela värdekedjan.

– Enbart 14 procent av bolagen i studien beskriver en affärsmodell som även omfattar hela värdekedjan. Dessa bolag har alla höga ambitioner avseende sitt hållbarhetsarbete och har arbetat länge med frågorna. I motsats till detta, visar vår studie att uppemot hälften av bolagen ger en mycket kort beskrivning av sin affärsmodell. Detta indikerar att det fortfarande inte är naturligt att hållbarhetsperspektiven ingår i affärsmodellen. Troligen arbetar man därmed även i mindre omfattning med hållbarhetsperspektiven, säger Karin Juslin, hållbarhetsspecialist på PwC.
 

Styrelsens ansvar är otydligt

Lagen om hållbarhetsrapportering ingår i ÅRL, vilket innebär att bolagsstyrelsen är ansvarig för hållbarhetsrapporten i precis samma utsträckning som för övriga delar av årsredovisningen. Närmare hälften av de bolag som redovisar en separat rapport beskriver inte styrelsens ansvar i den externa rapporteringen. 

– Vi förstår att det finns olika strukturer för styrelsearbetet och det finns många som kommit långt. Men studien visar också att involveringen inte syns i den externa rapporteringen, kommenterar Isabelle Hammarström, hållbarhetsspecialist på PwC och fortsätter:

"Vi rekommenderar framåt att säkerställa att det finns processer för att fånga upp styrelsens arbete med bolagets viktiga hållbarhetsområden så att dessa kan beskrivas i den externa rapporteringen."

Isabelle Hammarström, hållbarhetsspecialist, PwC Sverige

–Trots glädjande förbättringar är det en besvikelse att de flesta bolag som inte redovisat sammanhörande risker till ett rapporteringsområde, heller inte lämnat någon förklaring på varför. Endast enstaka bolag är tillräckligt transparenta, säger Karin Juslin.

I årets undersökning har vi valt att granska två kritiska områden för alla verksamheter: klimatförändringar och mångfald.

Vidare kan du läsa om hur du bäst kan rapportera på ditt antikorruptionsarbete och hur du kan höja trovärdigheten och kvaliteten i din rapportering.  Ladda ner rapporten och läs mer!
 

Om årets rapport

Studien har utgått från ett slumpmässigt urval om 125 bolag som alla uppfyller minst två av tre krav för när bolaget måste ska upprätta en hållbarhetsrapport enligt ÅRL. Bolagen är av olika storleksordningar, noterade som icke-noterade och med lång eller kort erfarenhet från hållbarhetsredovisning och rapportering.

Analyserna och det sammanställda resultatet baseras på publika separata hållbarhets- rapporter alternativt hållbarhetsrapporter inkluderade i förvaltningsberättelsen. Hållbarhetsrapportens placering och var den är publicerad är av betydelse enligt ÅRL:s krav och det finns flera alternativ. Ungefär en fjärdedel har tagit möjligheten att hänvisa till koncernens hållbarhetsrapport och ingår inte i studien. 

Bolagen som ingår i det analyserade resultatet har alltså en bolagsspecifik rapport även om det kan föreligga ett koncernförhållande. Av dessa har cirka 80% valt att hålla rapporten separerad från förvaltningsberättelsen. Lagstiftningens utgångspunkt är att rapporten ska finnas i förvaltningsberättelsen.

Bakgrund

I Sverige finns reglerna om hållbarhets- rapportering i ÅRL 6 kap. Reglerna omfattar bolag som under de två senaste faställda räkenskapsåren uppfyller minst två av följande kriterier; 350 mkr i omsättning, 175 mkr i totala tillgångar eller 250 anställda.

ÅRL ställer krav på redovisning inom fem områden; miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter samt antikorruption. Kopplingen till affärsmodellen ska framgå tydligt.

 

 

Inom varje område ska riskerna beskrivas hur man arbetar med riskminimering genom policyer och styrning, hur man arbetar med uppföljning av implementerade polycier och styrning samt resultat, gärna i nyckeltal.

Kontakta oss

Isabelle  Hammarström

Isabelle Hammarström

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 37

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide