Styrning, hållbarhet och riskhantering

Idag behöver företag systematiskt hantera hållbarhetsrisker samt arbeta med efterlevnad av lagar och regler kopplade till specifika hållbarhetsfrågor. Baserat på vår kunskap om den senaste utvecklingen, både globalt och lokalt, samt ledande branschpraxis kan vi analysera de för er relevanta regelverken samt bedöma framtida krav och förväntningar.


Genom att analysera konsekvenserna av dessa regelverk kan era handlingsalternativ kartläggas. Vidare kan vi stödja er i utvecklingen av interna policys, verktyg och procedurer för riskhantering, såsom uppförandekoder (code of conduct).

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Följ oss i sociala medier

Vill du ha hjälp med frågor inom hållbarhet?

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide